Rīgas domes informatīvais portāls Rīga.lv informē, ka pēdējā laikā presē lielu troksni sacēluši stāsti par lieliem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumiem rīdziniekiem, kā arī prognozes par to, ka nākamajā gadā šis nodoklis palielināsies vairākas reizes, uzsverot, ka patiesībā šogad Rīgas pašvaldība nodokļa aprēķināšanas kārtību nav mainījusi*. Turklāt paplašināts to cilvēku loks, kuriem pienākas NĪN atvieglojumi. Pašlaik atvieglojumu summa, ko rīdzinieki saņem par NĪN, ir 7,429,653 eiro. Kopumā atvieglojumus saņem 66 409 rīdzinieki. Kā portālam Riga.lv paskaidroja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis, ne visi galvaspilsētas iedzīvotāji ir informēti par atvieglojumiem, kas viņiem pienākas, tāpēc bieži šīs iespējas nemaz neizmanto.

 

Vispirms – elementārākais, kas jāzina

NĪN aprēķināšanu Latvijas Republikā regulē likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”, tas ir, šis nodoklis nav pašvaldības iegriba, kā daudzi uzskata.

Taču pašvaldībai ir tiesības, pieņemot saistošos noteikumus (kas tiek publicēti līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim), noteikt NĪN likmi 0,2% – 3% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kā arī samazinātās likmes – no 0,2% līdz 0,6% piemērošanu noteiktiem dzīvošanai paredzētiem nekustamā īpašuma objektiem.

Tā kā aptuveni 85% rīdzinieku dzīvo tipveida dzīvokļos, viņu mitekļiem nodoklis tiek piemērots pēc šādām likmēm:

 • 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 eiro
 • 0,4% – no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000, bet nepārsniedz 107 000 eiro; 
 • 0,6% – no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 107 000 eiro.

Tāpat jānorāda, ka par zemi, tostarp zem daudzdzīvokļu mājām, nodoklis tiek piemērots 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

 

 

NĪN aprēķināšanai par pamatu tiek ņemta īpašuma kadastrālā vērtība, ko savukārt aprēķina Valsts zemes dienests. NĪN tiek aprēķināts no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī. Konkrētā nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību iespējams bez maksas uzzināt portālā www.kadastrs.lv.

.

“Jāatgādina, ka nodokļu politiku nekustamā īpašuma jomā izstrādā nevis pašvaldība, bet gan valsts,” skaidro Ilmārs Ziedonis. “Saeima un valdība nolemj, kādas būs nodokļu likmes, kā tās ir saistītas ar kadastrālo vērtību. Savukārt pašvaldībai ir tiesības sniegt atbalstu noteiktām iedzīvotāju kategorijām un pēc saviem ieskatiem piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Kam un kādus atvieglojumus piešķirt – kopējas kārtības visām Latvijas pašvaldībām nav. Rīgā mēs paši vienojamies par atbalsta politiku un tās prioritātēm, protams, cilvēki labprāt gribētu arī lielākus atvieglojumus un mēs saprotam šo vēlmi, bet arī iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka pašvaldības izdevumi gadu no gada pieaug, mums tiek uzdota dažādu jaunu funkciju izpilde, un tam visam nepieciešami līdzekļi no nodokļiem. Tāpēc mūsu uzdevums galvenokārt ir palīdzēt mazāk nodrošinātām iedzīvotāju kategorijām.”

.

Ja dzīvoklis ir tukšs – uzreiz 1,5% no kadastrālās vērtības

Vienkāršs noteikums: lai objektam varētu piemērot samazināto nodokļa likmi (0,2% – 0,4% -0,6% likmi), dzīvoklī jābūt deklarētam vismaz vienam iedzīvotājam, kas atbilst šādām prasībām:

 • Personai jābūt kādam no šiem statusiem: Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, citas ES dalībvalsts pilsonis, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts pilsonis, Šveices konfederācijas pilsonis vai persona, kas saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā.  
 • konkrētajā adresē personai jābūt deklarētai taksācijas gada 1. janvārī plkst. 00.00. Ārzemniekam papildus nosacījums – Latvijā jābūt deklarētam vismaz 7 gadus. Norādītās prasības neattiecas uz bērniem, kas ir jaunāki par 7 gadiem.

 

Galvenais: ja dzīvoklī nav deklarēts neviens iedzīvotājs, tad samazinātās likmes vietā tiks piemērota likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

.

Piemēram. Dzīvoklis ar kadastrālo vērtību 20 000 eiro. Ja dzīvoklī ir deklarēts vismaz viens cilvēks, tad nodoklis sastāda 40 eiro gadā. Pretējā gadījumā NĪN sastāda 300 eiro. Atšķirība – 260 eiro gadā.

Dzīvoklim ar kadastrālo vērtību 50 000 eiro skaitļi ir vēl pārsteidzošāki. Ja dzīvoklī ir deklarētas personas – 100 eiro gadā, ja nav  – 750 eiro. Atšķirība – 650 eiro gadā.

“Vienkāršākais, kas rīdziniekiem jādara, lai tiktu piemērota samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, ir jānodrošina, lai dzīvokļa īpašumā uz taksācijas gada 1.janvāri būtu deklarēta vismaz viena persona ” skaidro Ilmārs Ziedonis. “2015. gadā Rīgā bija aptuveni 38 tūkstoši tukšu dzīvokļu, bet tagad tādu ir tikai 12 tūkstoši. Daudzi pie mums ierodas un saka, ka neesot paspējuši piedeklarēties, vai to var izdarīt tagad? Tas noteikti ir jāizdara līdz 1. janvārim. Ja deklarējas īpašumā pēc  1.janvāra, tad tikai nākamajā gadā nodokli varēs maksāt pēc samazinātās likmes.”

 

 

NĪN atvieglojumi ģimenēm ar bērniem

Saskaņā ar Rīgas domes statistiku, visvairāk nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti ģimenēm ar bērniem. Runa ir nevis par samazinātām nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, bet par atvieglojumiem 50%, 70% un 90% apmērā, ko pašvaldība piemēro aprēķinātajam nodoklim. Piemēram, pašlaik nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi ģimenēm ar bērniem sastāda aptuveni pusi no visu atvieglojumu apjoma jeb 3,238 miljonus eiro. Kopā atvieglojumi piemēroti 39 353 ģimenēm ar bērniem.

 

.

Atvieglojumi ģimenei ar vienu bērnu sastāda 50% no aprēķinātās summas, ģimenei ar diviem bērniem – 70% no aprēķinātās summas, bet ģimenei ar trīs vai vairāk bērniem – 90% no aprēķinātās summas.

.

Nosacījums atvieglojumu saņemšanai īpašumā uz taksācijas gada 1.janvāri ir jābūt deklarētam vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērniem.

Svarīgi, ka atvieglojumus var saņemt ne tikai ģimenes ar bērniem vecumā līdz 19 gadiem – tas ir tās, kur bērni mācās skolā, bet arī ģimenes ar bērniem vecumā līdz 24 gadiem – ja viņi iegūst izglītību vispārējā, profesionālajā, augstākā vai speciālajā mācību iestādē, pilna laika klātienes programmā.

Līdz ar to, ja mūsu iepriekš apskatītajos piemēros t.i. dzīvokļos, kuru kadastrālā vērtība sastāda 20 un 50 tūkstošus eiro, būtu deklarēts viens bērns (kam noteikti jābūt nodokļu maksātāja vai tā laulātā pašu bērnam vai aizbildnībā esošam, tad nodokļu maksātājam būtu iespēja saņemt. NĪN atvieglojumu 50% apmērā.

Dzīvoklim, kura kadastrālā vērtība ir 20 tūkstoši eiro, no aprēķinātajiem 40 eiro NĪN būtu jāsamaksā 20 eiro.

Savukārt dzīvoklim, kura kadastrālā vērtība ir 50 tūkstoši eiro, NĪN būtu 50 eiro aprēķināto 100 eiro vietā. Ievērojiet, ka šis atvieglojums attiecas arī uz nodokli par zemi, kas atrodas zem mājas.

 

.

Tāpat ir iespējamas nelielas juridiskas viltības. Piemēram, ģimene, kas stājusies likumīgā laulībā, kurai ir divi bērni un kurai pieder divi dzīvokļi, no kuriem viens, pieņemsim, ir mantots no vecmāmiņas (pieņemot, ka kāds no ģimenes locekļiem – mamma, tētis vai bērns ir vecmāmiņas dzīvokļa īpašnieks). Skaidrs, ka mantotajā vecmāmiņas dzīvoklī noteikti jādeklarējas kādam no ģimenes locekļiem, piemēram, mammai, lai par to tiktu piemērota samazinātā likme (0,2% līdz 0,6%).

.

Turpretim, lai saņemtu NĪN atvieglojumus būtu rūpīgi jāapsver, kurā no dzīvokļiem deklarēt bērnus. Ja mantotā vecmāmiņas dzīvokļa kadastrālā vērtība ir augstāka, tad, iespējams, izdevīgāk būtu tajā deklarēt abus bērnus uzreiz, lai saņemtu 70% atvieglojumus par dārgāko nekustamo īpašumu, bet otrajā dzīvoklī deklarētās personas statusā atstāt tikai tēti. Vai varbūt “sadalīt” bērnus uz abiem dzīvokļiem, lai par katru saņemtu atvieglojumus 50% apmērā.

“Vēršam uzmanību, ka Rīgas pašvaldība ir atradusi iespēju piešķirt atvieglojumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ģimenēm ar bērniem,” saka Ilmārs Ziedonis. “Turpretim mēs atbalstam ne tikai daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, bet  piemērojam atvieglojumus arī ģimenēm, kuras audzina tikai vienu vai divus bērnus.”

 

.

Citas iedzīvotāju kategorijas, kas var saņemt NĪN atvieglojumus

Svarīgi atzīmēt, ka Rīgā šogad saglabājušies arī atvieglojumi citām iedzīvotāju grupām. Kopumā NĪN atvieglojumi piešķirti 66 409 nodokļu maksātājiem (citas personu kategorijas, kurām pienākas atvieglojumi, par NĪN, skatiet pielikumā).

 

 

.

Pilnu sarakstu ar visiem, kam pienākas NĪN atvieglojumi Rīgā, iespējams atrast šeit.

.

 “Kopējais atvieglojumu apjoms, ko Rīgas pašvaldība sniedz galvaspilsētas iedzīvotājiem, katru gadu palielinās,” skaidro Ilmārs Ziedonis. “Taču ar nožēlu nākas konstatēt, ka ne visi galvaspilsētas iedzīvotāji zina par atvieglojumiem, kas viņiem pienākas. Uzskatāms piemērs – māksliniece no Mežaparka, Džemma Skulme, par kuru nesen rakstīts presē. Viņas ģimenei pieder māja prestižā Rīgas rajonā, tāpēc aprēķinātais NĪN, protams, izrādījies iespaidīgs. Bet, kad mēs veicām pārbaudi, tika noskaidrots, ka ģimenei ir tiesības uz ievērojamu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Bet diemžēl ģimene nezināja par savām tiesībām uz atvieglojumiem. Tāpēc es aicinu visus galvaspilsētas iedzīvotājus lieku reizi painteresēties, vai viņiem pienākas NĪN atvieglojumi.”

 

 

.

Tāpat Ilmārs Ziedonis atgādina, ka šogad uz NĪN atvieglojumiem 90% apmērā pretendē vēl divas iedzīvotāju grupas.

.

“Tie ir iedzīvotāji, kas dzīvo nekustamajā īpašumā, kas atrodas Brīvostas teritorijā – tieši Mangaļsalā, Kundziņsalā un Bolderājā, viņi saņem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā.

Otra kategorija – iedzīvotāji, kuri līdz 2014. gada 1. janvārim ir nosiltinājuši savas mājas fasādi. Arī viņiem pienākas NĪN atvieglojums 90% apmērā. Atvieglojumu saņemšanas priekšnosacījums – Rīgas pilsētas būvvaldē ir iesniegts derīgs mājas energoefektivitātes sertifikāts, kas apliecina, ka mājas energoefektivitātes klase ir ne zemāka, kā “C”.”

 

.

Iedzīvotāji uztraucas!

Daži vārdi par to, kas pašlaik uztrauc rīdziniekus.

 

.

Pirmkārt, ļoti daudzi iedzīvotāji zvana Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei un jautā – kas būs nākamgad, kad noritēs nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācija. Cilvēki uztraucas, ka aprēķinātā NĪN summa pieaugs vairākas reizes.

.

“Vēlos nomierināt lielāko daļu rīdzinieku – kadastrālās vērtības izmaiņas mazākā mērā skars tipveida projektu dzīvokļus, kas ir lielākā daļa galvaspilsētas dzīvojamā fonda,” skaidro Ilmārs Ziedonis. “Jebkurā gadījumā, noteikti risināsim iespējamā nodokļu sloga palielināšanās problēmu. Nav izslēgts, ka mēs paplašināsim to personu loku, kuriem pienāksies tiesības uz atvieglojumiem vai palielināsim atvieglojumus tiem cilvēkiem, kas tos saņem jau pašlaik.”

 

.

Vēl viena problēma, par kuru uztraucas cilvēki – tie ir parādi par nekustamā īpašuma nodokli.

 

“To nav kļuvis vairāk,” apliecina Rīgas domes pārstāvis. “Pēdējo divu gadu laikā NĪN parādi samazinās. Nav tik daudz šīs problēmas risināšanas instrumentu, bet viens no tiem ir parāda apmaksas grafika sastādīšana uz laiku līdz 3 gadiem. Iepriekš bija iespējams sastādīt apmaksas grafiku tikai uz vienu gadu, bet no 2014.gada oktobra ir iespēja sastādīt grafiku uz 3 gadiem, un iedzīvotāji šo iespēju izmanto pietiekami aktīvi.”

 

.

Iedzīvotāji nesaprot, kāpēc šogad, neskatoties uz kadastrālās vērtības nemainīgumu, daži iedzīvotāji ir saņēmuši lielākus NĪN rēķinus, kā ierasts. Ar ko tas ir saistīts?

.

“Tā nav Rīgas domes vaina,” saka Ilmārs Ziedonis. “2015. gadā Valsts zemes dienests pēc savas iniciatīvas izmainīja dažus noteikumus saistībā ar kadastrālās vērtības noteikšanu kultūrvēsturiskiem objektiem. Daļēji atcelts samazinošais koeficients tām ēkām, kam ir valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Tāpēc kadastrālās vērtības pieaugums šīs kategorijas nekustamajiem īpašumiem sastāda 30%. Praktiski visi iedzīvotāji, kas deklarējušies Vecrīgā, Mežaparkā, Torņakalna rajonā un Āgenskalnā ir saņēmuši lielākus NĪN rēķinus, kā pagājušajā gadā. Tas ir skāris aptuveni 670 īpašniekus (tajā skaitā 258 dzīvojamās mājas)”.

 

Saskaņā ar RD 09.06.2015. Saistošiem noteikumiem Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” noteikts, ka divu vai vārāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrītošā ēkas platības daļa, par kuru piemērojama samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, 2016.gadā – 50 kvadrātmetri, 2017.gadā – 40 kvadrātmetri, bet, sākot no 2018. gada – 30 kvadrātmetri.

 

 

Kam vēl ir tiesības uz NĪN atlaidēm?

90% atlaidi no aprēķinātās NĪN apmaksas summas saņem:

 • personas, kurām ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas statuss. Atvieglojumi piešķirti 1131 personai, kopējā atvieglojumu summa – 15,5 tūkstoši eiro.
 • vientuļi pensionāri, vientuļi 1. vai 2. grupas invalīdi, šīs atlaides saņem 4065 personas, kopējais atvieglojumu apmērs – 280,9 tūkstoši eiro.  
 • personas, kurām pašām vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Kopumā šos atvieglojumus saņem 2602 personas, kopējā summa – 471 tūkstotis eiro.
 • personas, kurām taksācijas gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju. Atvieglojumi piemēroti  826 personām, kopējais atvieglojumu apmērs – 58,8 tūkstoši eiro.
 • personas, kas saņem apgādnieka zaudējumu pensiju, ja tās turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.  Šo atvieglojumu saņem 291 persona, kopumā tie ir 22 tūkstoši eiro.
 • bērni – invalīdi vai personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa. Atvieglojumi piemēroti 160 personām, kopējais atvieglojumu apmērs – 16,8 tūkstoši eiro.

 

.

70% atlaidi no aprēķinātās NĪN apmaksas summas saņem:

 • personas, kas ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atzītas par maznodrošinātām. Atvieglojumi piemēroti 5024 personām, kopējā atvieglojumu summa – 62,8 tūkstoši eiro
 • pensionāri un 1. vai 2.grupas invalīdi, kuriem nav pilngadīgu bērnu, un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā ar vēl vienu personu, kas ir pensionārs vai 1. vai 2. grupas invalīds. Atvieglojumus saņem 1265 personas, kopējā summa – 88 tūkstoši eiro.
 • personas, kurām pašām vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir divi bērni vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.  Kopumā atvieglojumi piemēroti 11 935 personām, kopējā summa – 1,210 miljoni eiro.

 

.

50% atlaidi no aprēķinātās NĪN apmaksas summas saņem:

 • pensionāri un 1. vai 2.grupas invalīdi, kuriem ir pilngadīgi bērni, un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā ar vēl vienu personu, kas ir pensionārs vai 1. vai 2. grupas invalīds. NĪN atvieglojumi piemēroti 7018 personām, kopējā summa – 387,4 tūkstoši eiro.
 • 1. vai 2. grupas invalīdi. Atvieglojumu saņēmēju skaits – 2330, kopējā summa – 115,5 tūkstoši eiro.
 • personas, kurām pašām vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vecumā līdz 18 gadiem. Atvieglojumi piemēroti 90 personām, kopējā summa – 11,7 tūkstoši eiro.
 • politiski represētās personas. Atvieglojumi piemēroti 1020 personām, kopējā summa – 211,6 tūkstoši eiro.
 • personas, kurām pašām vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir viens bērns vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Kopumā atvieglojumi piemēroti 24 726 personām, kopējā summa – 1,545 miljoni eiro.
 • personas, kurām ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar 1. vai 2. grupas invalīdu, kas ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem. Kopumā atvieglojumi piemēroti 1124 personām, kopējā summa – 66 tūkstoši eiro.

 

Sabiedrība

Liela nelaime vakarā notikusi Cēsīs

  Aculiecinieks vietnē "Sadursme" ziņo par trešdienas vakarā Cēsīs notikušu nelaimi. "Cēsis, Piebalgas iela, vieglais auto notriec...

Sēru vēsts: Komponists Mārtiņš Brauns tomēr nav izturējis cīņu par dzīvību

  Viņu dievināja gan rokmūzikas cienītāji, gan tūkstošbalsīgs Dziesmu svētku koris, dziedot “Saule, Pērkons, Daugava”. Šodien...

Ārstu konsīlijs Latvijā lemj atlikt vakcināciju tikai retos gadījumos

  Otrdien, 23. novembrī, norisinājās ģimenes ārstu, klīnisko universitātes slimnīcu speciālistu un iesaistīto institūciju speciālistu tikšanās,...

“Viss mums jau ir, bet būs vieglāk pārdzīvot šos laikus” – Pierīgā laimēta milzīga naudas summa

  Sestdien,  20. novembrī, skaitļu izlozē “Latloto 5 no 35” tika atminēti 5 skaitļi un pie laimesta 69 476,06 eiro...
NMPD

Trešdien ziņo par vēl teju 1300 jauniem kovida gadījumiem; ļoti daudz mirušo, tostarp četrdesmitgadnieks

  Trešdien saņemtas ziņas, ka aizvadītajā diennaktī atklāti 1279 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi, bet miruši vēl...

“Maxima” nāk klajā ar patīkamu ziņu visiem pircējiem

  Lai palīdzētu iedzīvotajiem izdarīt videi draudzīgu izvēli ikdienā, “Maxima Latvija” turpina samazināt cenas papīra iepirkuma...

Horoskopi un Testi

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 25. novembris

Dienas pirmā daļa ļaus tev rast skaidrāku, objektīvu priekšstatu par savām spējām un iespējām. Apzināsies...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 24. novembris

  Veidi, kādos planētas sevi šodien pozicionēs būs ļoti labvēlīgi un optimistiski, tāpēc, visticamāk, šodien būs...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 23. novembris

  Šodien, visticamāk, beidzot sajutīsi savu nozīmi, taču neaizraujies ar savas ietekmes izrādīšanu. Piemērota diena, lai...
Foto:Tharunaya.co.uk

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 22. novembris

  Šodien tu vieglāk nekā parasti varēsi padarīt savus ikdienas darbus. Tava uzmanība un pacietība aizvien...
Deviant Art

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 21. novembris

  Šodien, visticamāk, tu kļūsi pārāk kritisks un kategorisks. Daudz radīsies dažādu secinājumu un būs vēlme...

Tavs horoskops veiksmīgai nedēļai: 22. – 28. novembris

  Kārtējā nedēļa jau beigusies, sākas atkal nākamā. Kā izkārtojušās zvaigznes un, ko tas nozīmēs tieši...

Mājai un Dārzam

Izplatīts brīdinājums par laiku tuvākajās stundās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi izplatījuši brīdinājumu par laika apstākļiem otrdien. Naktī no 22.11....

FOTO, VIDEO: Vietām Latvijā jau snieg; otrdienas rītā sniegs klās valsts lielāko daļu

  Pirmdienas pēcpusdienā vietām Kurzemē jau snieg, savukārt naktī un otrdienas rītā sniegs pārklās valsts lielāko...

Sinoptiķi sarūgtina ar jaunāko prognozi turpmākajām dienām

  Nedēļas sākumā Latvija atradīsies anticiklona ietekmē un gaidāms lielākoties skaidrs laiks, taču jau no otrdienas...