Elektrības pieejamību Latvijā atzinīgi novērtē Pasaules Banka.

 

 

Jaunākajā Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 14. vietā un viens no atzinīgi novērtētajiem rādītājiem ir elektrības pieslēgumu pieejamība uzņēmējiem, kas ir paaugstinājies par 15 vietām. Pētījuma rezultātus ietekmēja AS “Sadales tīkls” iepriekšējos gados ieguldītās investīcijas elektrotīkla automatizācijā, atjaunošanā un rekonstrukcijā, kas ievērojami samazina elektroapgādes pārtraukumu laiku un biežumu klientiem, gan paveiktais darbs, lai elektrības pieslēguma ierīkošana mājsaimniecībām un uzņēmumiem kļūtu pēc iespējas ērtāka un pieejamāka.

 

Efektīvi ieguldot investīcijas, elektroapgādes pārtraukumu ilgums samazinājies 2 reizes

Vērtējot uzņēmējdarbības vidi Latvijā, Pasaules Banka šogad atzinīgi novērtēja elektrības pieslēguma pieejamību uzņēmējiem, paaugstinot Latvijas vietu starp no 57. uz 42.vietu. Uzņēmējdarbības attīstību būtiski ietekmē elektroapgādes drošums un kvalitāte. Klienti vēlas, lai elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, turklāt katra elektrības pārtraukuma minūte ietekmē konkrēta uzņēmuma darbību, gan valsts tautsaimniecību. Tādēļ, lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un ikviens klients saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ikdienā tiek veikts nozīmīgs preventīvs tehnisko pasākumu kopums. AS “Sadales tīkls” ik gadu elektrotīkla attīstībā iegulda aptuveni 100 miljonus eiro, plānveidīgi veicot vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās, vidējā sprieguma elektrotīkla automatizāciju, elektropārvades līniju un transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju un izbūvi, jaunu 110/20/10 kV apakšstaciju izbūvi tuvāk vietām ar lielāko elektroenerģijas patēriņu, 0,23kV elektrotīkla rekonstrukciju Rīgas vēsturiskajā centrā, kā arī ik gadu tiek veikti elektrolīniju trašu uzturēšanas un sakārtošanas darbi. Paveiktais darbs efektīvi palīdz samazināt elektroapgādes pārtraukumu skaitu (nozares rādītājs – SAIFI) un ilgumu (nozares rādītājs – SAIDI) klientiem un, tiecoties sasniegt Eiropas vidējo līmeni, AS “Sadales tīkls” ir samazinājusi SAIDI koeficientu vienam klientam no 293 minūtēm 2011.gadā uz 126 minūtēm 2015.gadā, savukārt elektroapgādes pārtraukumu skaits samazināts no 5,6 reizēm uz vienu lietotāju 2011.gadā uz 3,2 reizēm 2015.gadā. Rezultāti ir atspaids uz iepriekšējos gados paveikto, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina mērķtiecību darbu, lai sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni un klientiem paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, ko novērtē arī Pasaules Banka.

 

Pieslēguma ierīkošanas laiks ik gadu samazinās

Rūpējoties par drošu un kvalitatīvu elektroapgādes infrastruktūras izbūvi, pieslēguma ierīkošanas process, salīdzinot ar 2013.gadu, ir kļuvis efektīvāks. Pērn no AS “Sadales tīkls” atkarīgās darbības pieslēgumiem, kuru izbūvei nav jāizstrādā būvprojekts, veiktas divreiz ātrāk nekā 2013.gadā, t.i. 20 dienu laikā, savukārt tās darbības, kas uzņēmumam jāveic, izbūvējot elektrotīkla pieslēgumus ar būvprojektu, veiktas 107 dienu laikā, kas, salīdzinot ar 2013.gadu, ir par 15 dienām ātrāk. Elektrotīkla izbūve tiek veikta atbilstoši Būvniecības likumā, MK noteikumiem Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” un Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” u.c. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas regulē faktiskos izbūves darbus un nepieciešamo dokumentu apriti.

 

Elektrotīkla pieslēguma izbūves ilgumu, galvenokārt, ietekmē klienta lēmuma pieņemšanas un būvprojekta izstrādes laiks

Lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem elektrotīkla pieslēguma izbūvi padarītu ērtāku un vienkāršāku, klientiem ir iespēja pieteikumu jaunam elektrotīkla pieslēguma pieteikumam vai jaudas izmaiņām iesniegt gan savam tirgotājam, gan elektroniski AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv, pēc kura saņemšanas AS “Sadales tīkls” darbinieki nekavējoties uzsāk tehnisko noteikumu sagatavošanu, norādot informāciju par pieslēguma ierīkošanas iespējām un aptuvenajām izmaksām. Elektrotīkla pieslēguma kopējo izbūves laiku visbiežāk ietekmē tas, cik ātri klients spēj pieņemt lēmumu pēc tehnisko noteikumu saņemšanas – turpināt pieslēguma ierīkošanas procesu vai nē. Tāpat to ietekmē elektroietaišu būvprojekta izstrādes laiks, ja tāds ir nepieciešams. Jāņem vērā, ka būvprojekta izstrādi klienta elektroietaišu izbūvei ir jāveic klienta izvēlētam projektētājam. To var izstrādāt individuāli vai, piemēram, dzīvojamo māju būvniecības gadījumos, kopā ar citiem lietotājiem, kuru īpašumi atrodas blakus. Šādos gadījumos būvprojekta izstrādes laiks būs atkarīgs ne tikai no nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, bet arī no klientu kopējās aktivitātes, jo pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek proporcionāli sadalītas pret klientu pieprasīto jaudu – jo vairāk ir pieteikumu, jo pieslēguma maksa katram klientam ir lētāka. Pēc klienta apstiprinājuma un nepieciešamības gadījumā arī būvprojekta saņemšanas AS „Sadales tīkls” izsludina atklātu iepirkuma procedūru un veic pretendentu atlasi, lai noskaidrotu pieslēguma izbūves veicēju un faktiskās izbūves izmaksas. Izsludinot iepirkumu, arī lietotājs var pieteikt sevis izvēlētu būvkomersantu, kuram ir tiesības strādāt AS „Sadales tīkls”, un pats var sekot līdzi iepirkuma procesam. Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, tiek izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu. Lai samazinātu pieslēguma ierīkošanas laiku, pēc izbūvētā elektrotīkla pārbaudes veikšanas atbilstoši tehniskajām prasībām, AS “Sadales tīkls” uzreiz veic elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšanu un vienlaicīgi sagatavo sadales sistēmas pakalpojumu līgumu.

 

Pieslēgumiem ar jaudu līdz 100A AS “Sadales tīkls” sedz 50% no pieslēguma maksas

Lai elektrības pieslēgumu ierīkošana klientiem kļūtu lētāka, sākot ar šā gada aprīli, ierīkojot pieslēgumu ar nepieciešamo jaudu līdz 100A (ampēriem), klientam jāmaksā 50% no pieslēguma maksas, bet otru pusi sedz AS “Sadales tīkls”. Šīs izmaiņas veicinās uzņēmējdarbības un tautsaimniecības attīstību, jo būtiski ir samazināts klienta finansējuma īpatsvars. Mājsaimniecību finansējuma apjoms līdz šā gada aprīlim bija 60%, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem 80% no pieslēguma ierīkošanas izmaksām, savukārt  ar aprīli visiem klientiem, kuriem nepieciešams elektrotīkla pieslēgums ar jaudu līdz 100A, jāsedz 50% no pieslēguma ierīkošanas maksas.

 

Klientiem ir iespēja atgūt pieslēguma izbūvē ieguldītos līdzekļus

Klientiem, kuriem nepieciešams elektrotīkla pieslēgums ar jaudu virs 100A klientam jāsedz visa pieslēguma maksa, bet, efektīvi izmantojot pieprasīto pieslēguma jaudu, 5 gadu laikā vai ātrāk klientam ir iespēja pilnā apmērā atgūt elektrotīkla pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus, kas motivē klientus atbildīgi un rūpīgi izvērtēt savai uzņēmējdarbībai nepieciešamo jaudas apjomu, kā arī veicina efektīvu AS “Sadales tīkls” elektrotīkla infrastruktūras izmantošanu. No 2012. gada efektīvas slodzes izmantošanas nosacījumi piemēroti un uzskaite uzsākta 858 objektam, bet 186 lietotāji daļēji un 99 lietotāji pilnībā ir atguvuši pieslēguma procesā ieguldītos līdzekļus.

 

Ar bankas garantiju uzņēmēji var atlikt pieslēguma ierīkošanas rēķina apmaksu uz 5 gadiem

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, šogad veiktas būtiskas izmaiņas Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, kas dod iespēju klientiem, kuri vēlas ierīkot elektrotīkla pieslēgumu ar jaudu virs 100A un var nodrošināt bankas garantiju, atlikt pieslēguma ierīkošanas rēķina apmaksu līdz 5 gadiem. Šādos gadījumos AS “Sadales tīkls” sedz sākotnējā elektrības pieslēguma izbūves izmaksas, tomēr obligāts ir nosacījums, ka elektrotīkla pieslēguma jauda ir jālieto efektīvi visus piecus gadu, kam kā nodrošinājums būs bankas garantija. Šis ir vēl viens atbalsta mehānisms uzņēmējiem un veids kā mudināt klientus rūpīgi izvērtēt savos objektos nepieciešamo elektrības pieslēguma jaudu. Šādos gadījumos klientam klients sedz tikai pieslēguma maksas finansēšanas izmaksas, kas ir vienādas ar regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi.

 

AS “Sadales tīkls” mērķis –  informācijas un dokumentu apmaiņa elektroniskā vidē

Jau šobrīd pieteikumus elektrotīkla pieslēgumam klienti var iesniegt elektroniski gan savam tirgotājam, gan AS “Sadales tīkls, tomēr, lai elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas procesu padarītu vēl ērtāku un vienkāršāku, AS “Sadales tīkls” 2017.gadā plāno klientu portālā e-st.lv nodrošināt elektronisko dokumentu apriti. Paredzēts, ka klientu portālā klientam būs iespēja saņemt un izdrukāt tehniskos noteikumus, saņemt un parakstīt Pieslēguma līgumu un apmaksāt rēķinu, kas ļaus samazināt pieslēguma ierīkošanas laiku, kas ir atkarīgs no pasta sūtījumu piegādes. Jau šobrīd AS “Sadales tīkls” regulāri sazinās ar klientiem, lai atgādinātu par klientam veicamajām darbībām un pieslēguma procesa soļiem, piemēram, vienošanās par būvprojekta izstrādi vai pieslēguma līguma parakstīšanu, tomēr 2017.gadā atgādinājumus klientiem AS “Sadales tīkls” plāno sūtīt e-pasta vēstules vai SMS veidā.

Sabiedrība

Diemžēl pazudušais Viesturs atrasts miris

Jau vēstīts, ka Valsts policija meklēja bezvēsts prombūtnē esošo Viesturu Mencendorfu. Diemžēl vīrietis atrasts bez...
tispol.org

Divi kungi tikuši pie ekskluzīviem apvidus auto

  Kā vēsta "Latvijas Loto", divi kungi laimējuši ekskluzīvus apvidus auto. 27. marta TV šovā SuperBingo, attālināti griežot Lielo...

Princis Harijs ieradies Anglijā, bet bērēs nepildīs karalisko tradīciju

Pēc tam, kad bija pamanīts Hītrovads lidostā, ierodamies uz sava vectēva prinča Filipa bērēm, princis...

Princis Viljams nāk klajā ar emocionālu vēstījumu

Ievietojot fotogrāfiju, kurā redzams pagājušajā nedēļā aizsaulē aizgājušais princis Filips ar savu mazmazdēlu – Kembridžas...

Svētdien vēl 210 jauni Covid-19 gadījumi, mirušo kopskaits pietuvojas 2000

  Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pirmdien vēsta, ka aizvadītajā diennaktī konstatēti vēl 210 jauni...

Autovadītāji sarīko “divkauju” uz Dienvidu tilta – VIDEO

  Sociālajos tīklos nonācis kāds video, kurā redzams, kā uz Dienvidu tilta īstu divkauju sarīko divi...

Horoskopi un Testi

Foto:Flickr.com/Jitze Couperus/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 13. aprīlis

  Lielākā iezīme, kas no pašreizējā zvaigžņu stāvokļa šajā dienā būs jūtama un redzama, būs vēl...
Foto:Pexels.com/Tim Gouw/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 12. aprīlis

  Ieteicams dienu pavadīt, darot lietas, kas aizrauj un ieviest nelielu devu kaislības arī pavisam ikdienišķās...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 11. aprīlis

  Auns Šodien ar lepnumu demonstrēsi sava sūrā darba saldos augļus. Draugu un tuvinieku apskatei tiks atklāti...

Tavs horoskops veiksmīgai nedēļai: 12. – 18. aprīlis

Uzzini, ko zvaigznes tev un taviem mīļajiem sola turpmākajām pavasara otrā mēneša dienām. Izbaudi no...
Foto:Flickr.com/Lilian Wong/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 10. aprīlis

  Atceries, ka dažreiz veiksmīgākais ceļš uz mieru un harmoniju ir gaužām vienkāršs – izvairīšanās no...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 9. aprīlis

Auns Auna zīmē dzimušie šodien atgriezīsies ierastajā dienas ritmā un atgūs gan spēju tikt galā ar...

Mājai un Dārzam

No otrdienas laiks jūtami mainīsies – prognoze 7 dienām

  Ciklona ietekmē tuvākajās dienās vēl vietām gaidāmi nokrišņi un brāzmains vējš, bet, tam virzoties uz...

Izskan pavisam jaunas ziņas par laiku brīvdienās un nākamnedēļ

  Tuvākajās dienās virs Latvijas vēl atradīsies auksta gaisa masa - naktīs gaisa temperatūra būs zem...

Sinoptiķis Bricis atklāj, cik ilgi vēl nesagaidīsim īstu pavasari

  Lieldienu brīvdienās laiks lielākoties bija vēss, lai gan ar dažiem pavasarīgākiem mirkļiem, bet pirmdien pat...