Elektrības pieejamību Latvijā atzinīgi novērtē Pasaules Banka.

 

 

Jaunākajā Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 14. vietā un viens no atzinīgi novērtētajiem rādītājiem ir elektrības pieslēgumu pieejamība uzņēmējiem, kas ir paaugstinājies par 15 vietām. Pētījuma rezultātus ietekmēja AS “Sadales tīkls” iepriekšējos gados ieguldītās investīcijas elektrotīkla automatizācijā, atjaunošanā un rekonstrukcijā, kas ievērojami samazina elektroapgādes pārtraukumu laiku un biežumu klientiem, gan paveiktais darbs, lai elektrības pieslēguma ierīkošana mājsaimniecībām un uzņēmumiem kļūtu pēc iespējas ērtāka un pieejamāka.

 

Efektīvi ieguldot investīcijas, elektroapgādes pārtraukumu ilgums samazinājies 2 reizes

Vērtējot uzņēmējdarbības vidi Latvijā, Pasaules Banka šogad atzinīgi novērtēja elektrības pieslēguma pieejamību uzņēmējiem, paaugstinot Latvijas vietu starp no 57. uz 42.vietu. Uzņēmējdarbības attīstību būtiski ietekmē elektroapgādes drošums un kvalitāte. Klienti vēlas, lai elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, turklāt katra elektrības pārtraukuma minūte ietekmē konkrēta uzņēmuma darbību, gan valsts tautsaimniecību. Tādēļ, lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un ikviens klients saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ikdienā tiek veikts nozīmīgs preventīvs tehnisko pasākumu kopums. AS “Sadales tīkls” ik gadu elektrotīkla attīstībā iegulda aptuveni 100 miljonus eiro, plānveidīgi veicot vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās, vidējā sprieguma elektrotīkla automatizāciju, elektropārvades līniju un transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju un izbūvi, jaunu 110/20/10 kV apakšstaciju izbūvi tuvāk vietām ar lielāko elektroenerģijas patēriņu, 0,23kV elektrotīkla rekonstrukciju Rīgas vēsturiskajā centrā, kā arī ik gadu tiek veikti elektrolīniju trašu uzturēšanas un sakārtošanas darbi. Paveiktais darbs efektīvi palīdz samazināt elektroapgādes pārtraukumu skaitu (nozares rādītājs – SAIFI) un ilgumu (nozares rādītājs – SAIDI) klientiem un, tiecoties sasniegt Eiropas vidējo līmeni, AS “Sadales tīkls” ir samazinājusi SAIDI koeficientu vienam klientam no 293 minūtēm 2011.gadā uz 126 minūtēm 2015.gadā, savukārt elektroapgādes pārtraukumu skaits samazināts no 5,6 reizēm uz vienu lietotāju 2011.gadā uz 3,2 reizēm 2015.gadā. Rezultāti ir atspaids uz iepriekšējos gados paveikto, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina mērķtiecību darbu, lai sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni un klientiem paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, ko novērtē arī Pasaules Banka.

 

Pieslēguma ierīkošanas laiks ik gadu samazinās

Rūpējoties par drošu un kvalitatīvu elektroapgādes infrastruktūras izbūvi, pieslēguma ierīkošanas process, salīdzinot ar 2013.gadu, ir kļuvis efektīvāks. Pērn no AS “Sadales tīkls” atkarīgās darbības pieslēgumiem, kuru izbūvei nav jāizstrādā būvprojekts, veiktas divreiz ātrāk nekā 2013.gadā, t.i. 20 dienu laikā, savukārt tās darbības, kas uzņēmumam jāveic, izbūvējot elektrotīkla pieslēgumus ar būvprojektu, veiktas 107 dienu laikā, kas, salīdzinot ar 2013.gadu, ir par 15 dienām ātrāk. Elektrotīkla izbūve tiek veikta atbilstoši Būvniecības likumā, MK noteikumiem Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” un Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” u.c. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas regulē faktiskos izbūves darbus un nepieciešamo dokumentu apriti.

 

Elektrotīkla pieslēguma izbūves ilgumu, galvenokārt, ietekmē klienta lēmuma pieņemšanas un būvprojekta izstrādes laiks

Lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem elektrotīkla pieslēguma izbūvi padarītu ērtāku un vienkāršāku, klientiem ir iespēja pieteikumu jaunam elektrotīkla pieslēguma pieteikumam vai jaudas izmaiņām iesniegt gan savam tirgotājam, gan elektroniski AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv, pēc kura saņemšanas AS “Sadales tīkls” darbinieki nekavējoties uzsāk tehnisko noteikumu sagatavošanu, norādot informāciju par pieslēguma ierīkošanas iespējām un aptuvenajām izmaksām. Elektrotīkla pieslēguma kopējo izbūves laiku visbiežāk ietekmē tas, cik ātri klients spēj pieņemt lēmumu pēc tehnisko noteikumu saņemšanas – turpināt pieslēguma ierīkošanas procesu vai nē. Tāpat to ietekmē elektroietaišu būvprojekta izstrādes laiks, ja tāds ir nepieciešams. Jāņem vērā, ka būvprojekta izstrādi klienta elektroietaišu izbūvei ir jāveic klienta izvēlētam projektētājam. To var izstrādāt individuāli vai, piemēram, dzīvojamo māju būvniecības gadījumos, kopā ar citiem lietotājiem, kuru īpašumi atrodas blakus. Šādos gadījumos būvprojekta izstrādes laiks būs atkarīgs ne tikai no nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, bet arī no klientu kopējās aktivitātes, jo pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek proporcionāli sadalītas pret klientu pieprasīto jaudu – jo vairāk ir pieteikumu, jo pieslēguma maksa katram klientam ir lētāka. Pēc klienta apstiprinājuma un nepieciešamības gadījumā arī būvprojekta saņemšanas AS „Sadales tīkls” izsludina atklātu iepirkuma procedūru un veic pretendentu atlasi, lai noskaidrotu pieslēguma izbūves veicēju un faktiskās izbūves izmaksas. Izsludinot iepirkumu, arī lietotājs var pieteikt sevis izvēlētu būvkomersantu, kuram ir tiesības strādāt AS „Sadales tīkls”, un pats var sekot līdzi iepirkuma procesam. Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, tiek izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu. Lai samazinātu pieslēguma ierīkošanas laiku, pēc izbūvētā elektrotīkla pārbaudes veikšanas atbilstoši tehniskajām prasībām, AS “Sadales tīkls” uzreiz veic elektroenerģijas skaitītāja uzstādīšanu un vienlaicīgi sagatavo sadales sistēmas pakalpojumu līgumu.

 

Pieslēgumiem ar jaudu līdz 100A AS “Sadales tīkls” sedz 50% no pieslēguma maksas

Lai elektrības pieslēgumu ierīkošana klientiem kļūtu lētāka, sākot ar šā gada aprīli, ierīkojot pieslēgumu ar nepieciešamo jaudu līdz 100A (ampēriem), klientam jāmaksā 50% no pieslēguma maksas, bet otru pusi sedz AS “Sadales tīkls”. Šīs izmaiņas veicinās uzņēmējdarbības un tautsaimniecības attīstību, jo būtiski ir samazināts klienta finansējuma īpatsvars. Mājsaimniecību finansējuma apjoms līdz šā gada aprīlim bija 60%, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem 80% no pieslēguma ierīkošanas izmaksām, savukārt  ar aprīli visiem klientiem, kuriem nepieciešams elektrotīkla pieslēgums ar jaudu līdz 100A, jāsedz 50% no pieslēguma ierīkošanas maksas.

 

Klientiem ir iespēja atgūt pieslēguma izbūvē ieguldītos līdzekļus

Klientiem, kuriem nepieciešams elektrotīkla pieslēgums ar jaudu virs 100A klientam jāsedz visa pieslēguma maksa, bet, efektīvi izmantojot pieprasīto pieslēguma jaudu, 5 gadu laikā vai ātrāk klientam ir iespēja pilnā apmērā atgūt elektrotīkla pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus, kas motivē klientus atbildīgi un rūpīgi izvērtēt savai uzņēmējdarbībai nepieciešamo jaudas apjomu, kā arī veicina efektīvu AS “Sadales tīkls” elektrotīkla infrastruktūras izmantošanu. No 2012. gada efektīvas slodzes izmantošanas nosacījumi piemēroti un uzskaite uzsākta 858 objektam, bet 186 lietotāji daļēji un 99 lietotāji pilnībā ir atguvuši pieslēguma procesā ieguldītos līdzekļus.

 

Ar bankas garantiju uzņēmēji var atlikt pieslēguma ierīkošanas rēķina apmaksu uz 5 gadiem

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, šogad veiktas būtiskas izmaiņas Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, kas dod iespēju klientiem, kuri vēlas ierīkot elektrotīkla pieslēgumu ar jaudu virs 100A un var nodrošināt bankas garantiju, atlikt pieslēguma ierīkošanas rēķina apmaksu līdz 5 gadiem. Šādos gadījumos AS “Sadales tīkls” sedz sākotnējā elektrības pieslēguma izbūves izmaksas, tomēr obligāts ir nosacījums, ka elektrotīkla pieslēguma jauda ir jālieto efektīvi visus piecus gadu, kam kā nodrošinājums būs bankas garantija. Šis ir vēl viens atbalsta mehānisms uzņēmējiem un veids kā mudināt klientus rūpīgi izvērtēt savos objektos nepieciešamo elektrības pieslēguma jaudu. Šādos gadījumos klientam klients sedz tikai pieslēguma maksas finansēšanas izmaksas, kas ir vienādas ar regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi.

 

AS “Sadales tīkls” mērķis –  informācijas un dokumentu apmaiņa elektroniskā vidē

Jau šobrīd pieteikumus elektrotīkla pieslēgumam klienti var iesniegt elektroniski gan savam tirgotājam, gan AS “Sadales tīkls, tomēr, lai elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas procesu padarītu vēl ērtāku un vienkāršāku, AS “Sadales tīkls” 2017.gadā plāno klientu portālā e-st.lv nodrošināt elektronisko dokumentu apriti. Paredzēts, ka klientu portālā klientam būs iespēja saņemt un izdrukāt tehniskos noteikumus, saņemt un parakstīt Pieslēguma līgumu un apmaksāt rēķinu, kas ļaus samazināt pieslēguma ierīkošanas laiku, kas ir atkarīgs no pasta sūtījumu piegādes. Jau šobrīd AS “Sadales tīkls” regulāri sazinās ar klientiem, lai atgādinātu par klientam veicamajām darbībām un pieslēguma procesa soļiem, piemēram, vienošanās par būvprojekta izstrādi vai pieslēguma līguma parakstīšanu, tomēr 2017.gadā atgādinājumus klientiem AS “Sadales tīkls” plāno sūtīt e-pasta vēstules vai SMS veidā.

Sabiedrība

Diemžēl svētdiena sākusies ar skumju ziņu

  Kā vēsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, sestdienas vakarā ugunsgrēkā daudzstāvu dzīvojamā namā Jelgavas novadā...
wallpapersten.com

Sinoptiķis atklāj, cik stiprs sals gaidāms nākamnedēļ

  Sinoptiķis Jānis Trallis svētdien ziņo, ka nākamnedēļ gaidāms stiprs sals. "Šī ir vēsākā diena kopš pagājušās...
Foto:Flickr.com/Jürgen Mangelsdorf/CC

Prātam neaptverama bezatbildība – negadījumā Rīgā dzīvību zaudējusi pusaudze

  Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 96 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 14 cilvēki un viens gājis bojā. 04.12. plkst.18.05...

Policija sākusi pārbaudi saistībā ar notikumiem Mārtiņa Rītiņa grāmatas prezentācijā – VIDEO

  Lai gan mājsēde ir beigusies, pulcēšanās ierobežojumi joprojām ir strikti. Valsts policija sākusi pārbaudi par...

“Nācās parādīt biļeti!” Vidzemniekam neizdodas nejauši iegūto milzu laimestu noslēpt no apkārtējiem

  Pieteikt Simtgades loterijas 100 000 eiro laimestu šonedēļ bija ieradies uzņēmējs no Vidzemes labākajos gados. Laimīgo biļeti viņš bija...

Pēc vakcīnas blaknēm cer uz kompensāciju. Maksimālā summa – 142 000 eiro. Karīnas stāsts

  Kā jebkurām citām zālēm, arī vakcīnām iespējamas blaknes. Un, lai tajos retajos gadījumos, kad blaknes...

Horoskopi un Testi

Tavs horoskops veiksmīgai nedēļai: 6. – 12. decembris

  Klāt atkal jauna nedēļa un svētku gaidīšana turpinās. Nāc, aplūko, kā izkārtojušās zvaigznes un planētas...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 5. decembris

  Šodien solās būt daudz un dažādu izmaiņu teju ikviena cilvēka dzīvē. Visvairāk šīs pārmaiņas rosinās...
flckr.com

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 4. decembris

  Dienas pirmajā pusē esi aktīvs, nāc klajā ar savām iniciatīvām, vārdu sakot, izmanto savu pāri...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 3. decembris

  Lielāka iespēja saņemt un izteikt dažādus spēcīgus vārdus un komentārus, tāpēc pēc iespējas centies vairot...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 2. decembris

  Šī diena izrādīsies diezgan labvēlīga, lai komunicētu ar draugiem. Tuvības sajūta ar cilvēkiem kļūs aizvien...
Foto:Flickr.com/Lesley Wilson/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 1. decembris

   Ko zvaigznes tieši tev vēsta par decembra pirmo dienu?   Auns Ar visu sparu metīsies jaunos darbos un...

Mājai un Dārzam

wallpapersten.com

Sinoptiķis atklāj, cik stiprs sals gaidāms nākamnedēļ

  Sinoptiķis Jānis Trallis svētdien ziņo, ka nākamnedēļ gaidāms stiprs sals. "Šī ir vēsākā diena kopš pagājušās...

Izplatīts brīdinājums par laiku tuvākajās stundās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi izplatījuši dzeltenos brīdinājumus par laiku sestdien. 04.12.2021. no rīta...

Rīgā izsludināts sarkanais brīdinājums; sarežģīta situācija arī citviet

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi piektdien Rīgā izsludinājuši sarkano brīdinājumu, sarežģītai situācijai saglabājoties...