No 2018.gada 1.marta par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada līdz 20 gadu vecumam pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs piemaksu. To paredz 2017.gada 22.novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

 

Piemaksas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts konkrētam pabalsta saņēmējam: 

 • ja pabalsts piešķirts par 2 bērniem – piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta būs 10 eiro mēnesī,
 • ja pabalsts piešķirts par 3 bērniem – 66 eiro mēnesī.

Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē:

 • ja pabalsts piešķirts par 4 bērniem – 116 eiro mēnesī,
  • ja pabalsts piešķirts par 5 bērniem – 166 eiro mēnesī, utt.

!!! Piemaksa netiek piešķirta par katru bērnu, bet viena piemaksa par kopējo bērnu skaitu, par kuriem saņem pabalstu.

Kā varēs saņemt piemaksu?

 

Iesniegums piemaksas piešķiršanai nav nepieciešams, jo piemaksas apmēru VSAA noteiks atbilstoši tam, par cik bērniem attiecīgajam pabalsta saņēmējam ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem ģimenes valsts pabalsts jau ir piešķirts par diviem vai vairāk bērniem, piemaksas apmēru par periodu no 2018.gada 1.marta VSAA aprēķinās un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim. Tas nozīmē, ka aprīlī piemaksa tiks izmaksāta par martu un aprīli, bet turpmāk, sākot no maija, to izmaksās, katru mēnesi kopā ar ģimenes valsts pabalstu.

Turpmāk, kad ģimenē palielināsies bērnu skaits, par kuriem ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, VSAA, piešķirot pabalstu, pārskatīs arī piemaksas apmēru vai arī to piešķirs, ja iepriekš uz to nav bijušas tiesības.

Pabalsta apmēra noteikšana

Nosakot ģimenes valsts pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītāja kopējā bērnu skaitā ieskaita visus viņam dzimušos bērnus. Arī bērnus, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja bērns ir vecāks par 20 gadiem, bērnus, par kuriem pabalstu nesaņem (piemēram, par šo bērnu pabalstu saņem otrs vecāks vai arī, bērns ir sasniedzis 15 gadu vecumu, bet nemācās), mirušos bērnus, bērnus, kurus persona faktiski audzina (audžubērnus, aizbildniecībā esošos, faktiskajā audzināšanā, pirmsadopcijas aprūpē).

Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

 

Ģimenes valsts pabalsta apmērs 2018.gadā nemainās un tas ir :

 • par 1. bērnu ģimenē – 11,38 eiro mēnesī,
 • par 2.bērnu ģimenē – 22,76 eiro mēnesī,
 • par 3.bērnu ģimenē – 34,14 eiro mēnesī,
 • par 4. bērnu un katru nākamo – 50,07 eiro mēnesī.

!!! VSAA atgādina, ka no 2018.gada 1.janvāra tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir par bērnu līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecumam, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (iepriekš – tikai tad, ja nesaņēma stipendiju) un nav stājies laulībā.

VSAA pabalstu par laika periodu no 2018.gada 1.janvāra, par kuru ir tiesības pabalstu saņemt, izmaksās ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.

Piemaksas apmēra noteikšana

Nosakot piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, bērnu skaitā neiekļauj:

 • mirušos bērnus;
 • bērnus, par kuriem pabalstu saņem otrs vecāks vai cits saņēmējs;
 • bērnus, kas vecāki par 20 gadiem;
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadus, bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās;
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši viena gada vecumu un pabalsts par viņiem nav piešķirts;
 • citi gadījumi, kad ģimenes valsts pabalsts par pieprasītājam dzimušo bērnu nav piešķirts un netiek izmaksāts.

Mainoties bērnu skaitam, VSAA  pārskatīs  piemaksas apmēru vai arī pārtrauks tās izmaksu.

 

Ievērībai!

 

!!! Ja  par vienu bērnu pabalstu saņem tēvs, bet par otru māte, ģimenes valsts pabalsta apmēru tas neietekmē, bet piemaksas apmēru ietekmē, jo piešķirot piemaksu, ņem vērā bērnu skaitu, par kuriem konkrētais cilvēks saņem ģimenes valsts pabalstu. Tātad, piemaksas apmērs būs lielāks, ja pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem.

 

Piemēram:

Ģimene kopīgi audzina 6 kopīgi dzimušus bērnus vecumā līdz 20 gadiem:

3 gadi, 5 gadi, 7 gadi, 10 gadi,13 gadi, 14 gadi.

 

Māte pieprasījusi un saņem ģimenes valsts pabalstu par pirmajiem 3 dzimušajiem bērniem. Savukārt tēvs  – par pēdējiem 3 dzimušajiem bērniem.

 

Māte saņem Tēvs saņem
Ģimenes valsts pabalstu 68,28 eiro mēnesī (11,38+22,76+ 34,14)

Piemaksu par 3 bērniem – 66 eiro mēnesī

 

Kopā: 134,28 eiro mēnesī

Ģimenes valsts pabalstu 150,21 eiro mēnesī (50,07+ 50,07+ 50,07)

Piemaksu par 3 bērniem  – 66 eiro mēnesī

 

Kopā: 216,21 eiro mēnesī

Ģimene kopā saņem 350,49 eiro mēnesī

 

Ja ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem pieprasītu viens no vecākiem:

 • Ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts 218,49 eiro mēnesī (11,38+22,76+ 34,14+ 50,07+ 50,07+ 50,07) .
 • Piemaksa par 6 bērniem būs 216 eiro.

Kopā ģimene saņems 434,49 eiro mēnesī.

Piemērā redzams, ka kopējais ģimenes valsts pabalsta apmērs nemainās, ja vecāki saņem pabalstu dalīti vai arī tikai viens no viņiem, savukārt tas ietekmē piemaksas apmēru.

Kā rīkoties?

!!! Ja ģimenē ir šāda situācija un ģimenē ir divi vai vairāk bērni, par kuriem tiek saņemts ģimenes valsts pabalsts – var vienoties, kurš saņems pabalstu par bērniem, un šo izvēli darīt zināmu VSAA.

Proti, ja māte vēlas saņemt pabalstu par visiem 6 bērniem, tad tēvam ir jāiesniedz iesniegums VSAA, ka viņš atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas, savukārt māte vienlaikus iesniedz iesniegumu pabalsta piešķiršanai par šiem bērniem.

Dzīves situācijas ilustrācijai

1.situācija

Annai ir 5 bērni: 25 gadus vecs (1.bērns), 19 gadus vecs, kurš mācās (2.bērns ), 16 gadus vecs, kurš nemācās (3.bērns ģimenē),  miris bērns (4.bērns) un 12 gadus vecs bērns (5.bērns).

 

Ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts par 2. un par 5. dzimušo bērnu

22,76 eiro + 50,07 eiro = 72,83 eiro mēnesī

Piemaksas apmērs ir noteikts par 2 bērniem – 10 eiro mēnesī.

 

Kopējā pabalsta un piemaksas summa, ko Anna saņems no 2018.gada 1.marta, būs 82,83 eiro mēnesī.

 

2.situācija

Ievai ir 3 bērni: 25 gadus vecs (1.bērns), 23 gadus vecs (2.bērns) un 12 gadus vecs bērns (3.bērns)

 

Ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts par 3. dzimušo bērnu

34,14 eiro mēnesī

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta nepiešķir, jo Ieva pabalstu saņem tikai par vienu bērnu.

 

3.situācija

 

 • Andris ar Ievu audzina kopā 4 bērnus.
 • Andrim ir 2 bērni (15 gadi un 17 gadi, abi mācās) no iepriekšējām attiecībām, kurus viņš tagad audzina un par kuriem saņem pabalstu.
 • Ievai arī ir viens bērns (6 gadi) no iepriekšējās laulības.
 • Abiem ir arī viens kopīgs bērns (2 gadi), par kuru ģimenes valsts pabalstu saņem Andris.

 

Andrim

Ģimenes valsts pabalsta apmērs ir 68,28 eiro mēnesī

(11,38 (par 1.dzimušo bērnu) + 22,76 (par 2.dzimušo bērnu) + 34,14 (par 3.dzimušo bērnu))

Tā kā Andrim ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts par 3 bērniem vecumā no 1 gada līdz 20 gadu vecumam, tad piemaksas apmērs ir 66 eiro mēnesī.

 

Ievai

Ģimenes valsts pabalsta apmērs ir 11,38 eiro mēnesī (par 1.dzimušo bērnu) .

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta Ievai netiks piešķirta, jo ģimenes valsts pabalsts viņai piešķirts tikai par vienu bērnu.

 

Vai Andris var saņemt ģimenes valsts pabalstu arī par Ievas bērnu (kas nav abu kopīgs bērns), ja viņa atsakās no pabalsta turpmākās saņemšanas?

 

!!! Piešķirot ģimenes valsts pabalstu un nosakot bērnu skaitu ģimenē, tiek ņemti vērā pabalsta pieprasītājam reģistrētie (viņam dzimušie) bērni. Tas nozīmē, ka Andris nevar pieprasīt piešķirt viņam ģimenes valsts pabalstu par Ievas bērnu. Tāpat arī, nosakot ģimenes valsts pabalsta apmēru, Andrim kopējā bērnu skaitā netiek ieskaitīts Ievas bērns no iepriekšējās laulības un otrādi.

 

Ģimenēs, kur katram no vecākiem ir savi bērni, kā ir arī kopīgi bērni – ja pabalstu par kopīgi dzimušo bērnu pieprasa piešķirt tas vecāks, kuram ir lielāks kopējais viņam dzimušo bērnu skaits, ģimenes valsts pabalsta apmērs tiek noteikts lielākā apmērā.

 

Bērna aizbildnim, adoptētājam, personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei – piemaksas apmēru arī nosaka, ņemot vērā par cik bērniem kopā ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Piemēram: Ja pabalsts konkrētam saņēmējam ir piešķirts par 3 saviem bērniem un 2 audžubērniem, tad piemaksa tiks noteikta par 5 bērnu audzināšanu, proti, 166 eiro apmērā papildus ģimenes valsts pabalstam.

 

Sabiedrība

Kariņš ierosina noteikt obligātu vakcināciju visiem iedzīvotājiem virs 50 gadu vecuma

  Ar paziņojumu vietnē "Twitter" otrdien klajā nācis premjers Krišjānis Kariņš. "Mājsēde bez plašas vakcinācijas tikai īslaicīgi...

Valsts policija brīdina Covid-19 krīzes laikā saradušos agresorus

  Covid-19 pandēmija un iedzīvotāju masveida saslimstība šobrīd ir gan pārslogojusi veselības sistēmu, gan arī uzliek...

Traģēdija ģimenē: Covid-19 padara piecus bērnus par bāreņiem

Divi cilvēki vecuma grupā no 40 – 50 gadiem gājuši bojā, jo atteikušies vakcinēties. Abi...

Pirmdien miruši 23 Covid-19 slimnieki, tostarp divi četrdesmitgadnieki; teju 2000 jaunu gadījumu un 1134 slimnīcās

  Otrdien saņemtas ziņas, ka aizvadītajā diennaktī atklāti 1853 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi, bet miruši vēl...

Diemžēl otrdienas rīts sācies ar ziņu par lielu nelaimi

  Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 18. oktobra plkst. 06.30 līdz 19. oktobra plkst. 06.30, Valsts ugunsdzēsības un...

Kādēļ “lokdauns” neglābs no strauja saslimstības pieauguma vēl vairākas nedēļas?

  Situācija ar Covid izplatību ir sliktāka, nekā gaidīts. To šodien apstiprināja arī apkopotā saslimstības statistika....

Horoskopi un Testi

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 20. oktobris

  Pašreizējais planētu stāvoklis palielina jūsu optimismu, intuīciju, ļauj saskatīt jaunas iespējas. Taču nerīkojieties ātri un...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 19. oktobris

  Dienas pirmajā pusē gatavojies jaukam pārsteigumam. Radošā darbā sekmes un pašizpausmes iespējas būs teicamas. Tu...
Foto:Australiaentertains.com.au

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 18. oktobris

  Planētu stāvokļa dēļ palielināsies enerģijas krājumi, taču reizē kļūsim emocionālāki, būs grūti savaldīt jūtas. Un...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 17. oktobris

Šī diena izvērtīsies labvēlīga mērķtiecīgam darbam. Viegli spēsi kontrolēt savas emocijas, nebūs viegli novirzīt tevi...

Tavs horoskops veiksmīgai nedēļai: 18. – 24. oktobris

  Jau oktobris aizsoļojis pāri pusei un zelta rudeni sola nomainīt kailie koki, lielāks drēgnums un,...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 16. oktobris

Šodien būs iespējams uz dažādām lietām un problēmām paraudzīties no cita skata punkta. Iespējams, varēsi...

Mājai un Dārzam

Sinoptiķim Bricim visai dažādas ziņas par šonedēļ gaidāmo laiku – VIDEO

  Iepriekšējās dienās ziņās jau izskanējušas prognozes, ka šonedēļ Latvijā gaidāms pirmais sniegs, tāpat iespējamas rudens...

Sinoptiķi nāk klajā ar pavisam jaunām ziņām par laiku turpmākajās dienās

Šajā nedēļā laika apstākļi būs mainīgi - gaidāmas gan pāris siltas dienas, kad termometra stabiņš...
Foto:Flickr.com/Robert Couse-Baker/CC

Šonedēļ laiks būtiski mainīsies, brīdina par nakti uz otrdienu

  Sinoptiķis Jānis Trallis savā "Twitter" kontā ieskicējis to, kāds laiks būs šonedēļ, īpaši izceļot nakti...